Undervisning

Resursskolan Maria Parks verksamhet styrs av skollag och läroplan för grundskolan och uppdraget är att ge elever tillgång till undervisning och stöd så att de kan nå målen för grundskolan.

Eleverna kan ha diagnostiserade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men kan också ha svårigheter som har andra orsaker. Ofta tar svårigheterna sig uttryck i ett normbrytande, utåtagerande beteende. Skolan arbetar därför med tre huvudområden; ämneskunskaper (att nå kunskapsmålen för utbildningen i grundskolan), relationer och samspel (att utveckla strategier för att lyckas i mötet med andra), och lärande (att öka insikten om sig själv och sin egen kunskapsinhämtning).

Skolan har plats för tjugo elever och de är uppdelade i tre grupper. Tio pedagoger arbetar i de tre grupperna vilket innebär att det alltid finns minst två vuxna i varje grupp. Inom ramen för gruppen arbetar varje elev på sin nivå med hjälp av t.ex. arbetsschema eller kompensatoriska hjälpmedel på datorn. De praktisk-estetiska ämnena har stor plats i schemat och utomhuspedagogik är en självklar del av verksamheten. Varje skoldag avslutas med elevernas egen utvärdering.

För att kunna erbjuda ett allsidigt stöd ingår olika yrkeskategorier, som till exempel grundskollärare, specialpedagog, socialpedagog och förskollärare, i personalgruppen.