Elevhälsa

Resursskolan är nu en egen skola och det innebär att vi också har ett eget elevhälsoteam.

Profession och arbetsuppgifter

Rektor
Rektorn har det yttersta ansvaret för elevhälsoarbetet. Rektor Kristina Mårtensson är sammankallande till elevhälsoteamet. Rektor är beslutsfattande för anpassad studiegång.

Specialpedagog
Specialpedagogen har en konsultativ och stödjande roll för att bidra till att öka skolans specialpedagogiska kompetens och elevernas måluppfyllelse.
Detta gör specialpedagogen genom att:
• ge förslag på stödinsatser
• handleda pedagoger
• arbeta med barn/elever i behov av särskilt stöd
• särskilt kartlägga, följa upp och arbeta med elevernas läsutveckling och vara skolans kontakt med Skoldatateket
• ge stöd vid kartläggning och upprättande av åtgärdsprogram
• göra fördjupad pedagogisk utredning

Skolsköterska
Skolsköterskan följer elevernas utveckling, bevarar och förstärker deras hälsa samt verkar för sunda vanor. Skolsköterskan har sträng sekretess.
Skolsköterskan:
• genomför hälsoundersökningar
• genomför hälsosamtal och vägledning
• genomför vaccinationer
• medverkar i skolans arbetsmiljöarbete
• hjälper till med enklare skador som uppkommit under skoltid. Vid övriga skador och sjukdomar hänvisas eleven till vårdcentral eller sjukhus.

Skolläkaren
Skolläkaren verkar för en hälsofrämjande skolmiljö och bokas genom skolsköterskan.
I skolläkarens uppgifter ingår:
• förebyggande hälsokontroller
• konsultation och rådgivning till skolsköterskan
• medicinsk bedömning efter önskemål från skolsköterskan, elev eller förälder, vilket kan handla om allt från upprepade besvär med magont eller huvudvärk till hög skolfrånvaro
• att i samtal med elev hitta sätt att behålla och förbättra sin hälsa.

Psykolog i skolan
Skolpsykologens uppgift är att bistå skolan med psykologisk kompetens och psykologiska insatser för att främja elevers lärande och utveckling.
Detta gör skolpsykologen genom att:
• handleda personal och rektor
• genomföra utbildning och kompetensutveckling för personalen
• utreda psykologiska förutsättningar för lärande hos elever
• vid behov ingå vid krishantering i skolan

Skolkurator
Skolkuratorn på skolan ska bistå med social och psykosocial kompetens för att främja elevers lärande och utveckling.
Detta gör skolkuratorn genom att:
• delta i nätverk med exempelvis skolpersonal, psykiatrin, polis och socialtjänst kring elever
• ge handledning och rådgivning till personalen
• kartlägga den skolsociala situationen för elever
• ha kunskap och informera om service som finns i samhället kring till exempel socialtjänsten, ekonomi, intyg och remisser

I teamet ingår:

Rektor
Kristina Mårtensson
042-10 46 15

Specialpedagog
Karin Rydén
042-10 46 17

Skolsköterska
Torgny Öhrn
042-10 57 49

Skolläkare
Christina Lindgren
Träffas efter överenskommelse med skolsköterskan

Skolpsykolog
Teresia Varga Fridh
0763-97 91 62

Skolkurator
Camilla Eriksson
042-10 52 68